• Building tomorrow through smart energy solutions

Algemene Voorwaarden

Huis voor Energie BV

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, toepasselijk op alle overeenkomsten en opdrachten voor de diensten van Huis voor Energie BV, hierna “HVE”, waaronder:

a) Het leveren van advies voor duurzame energieoplossingen aan projecten, al dan niet via een Energie Service Compagnie (ESCo), waarin zij een entiteit vormt met andere dienstverleners.

b) Het implementeren van duurzame energieoplossingen, inclusief de levering van de bijbehorende producten, al dan niet via een ESCo.

c) De inkoop van energie voor zakelijk gebruik bij een platform voor duurzame energie

d) De levering van energie aan de uiteindelijk afnemer op basis van een energieprestatieovereenkomst

Onder deze voorwaarden worden mede verstaan de aanvullende voorwaarden per het hierboven genoemde onderdeel van de diensten van HVE, welke onlosmakelijk met deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven de algemene voorwaarden van de partij die met HVE de overeenkomst sluit, hierna te noemen “opdrachtgever”

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

1. Offertes en andere aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend. HVE is te allen tijde gerechtigd door haar uitgebrachte offertes en/of andere aanbiedingen in te trekken en/of te wijzigen, indien de geldigheidsduur van de offerte en/of andere aanbieding is verstreken.

2. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen HVE en de afnemer en bij gebreke daarvan, doordat HVE met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de afnemer aanvangt.

3. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de afnemer kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door HVE. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de afnemer, vergoedt de afnemer aan HVE de daarmee gepaard gaande (meer)kosten.

4. Indien een afnemer een schriftelijke opdracht indient, moet deze vergezeld zijn van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

5. De afnemer verstrekt aan HVE alle benodigde gegevens die HVE nodig acht voor de correcte uitvoering van de overeenkomst of opdracht.

Artikel 3 Algemene verplichtingen HVE

1. HVE verplicht zich voor de uitvoering van deze overeenkomst de zorg te betrachten die van een goed handelend dienstverlener mag worden verwacht.

2. HVE zorgt ervoor dat aan alle wettelijke kwalificaties wordt voldaan en dat het bedienend personeel voldoende getraind is.

3. Tenzij in de overeenkomst of opdrachtbevestiging anders is bepaald, zal HVE zorgen voor de vergunningen, die ingevolge het publiekrecht vereist zijn voor de door HVE geleverde diensten.

Artikel 4 Tarieven

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. HVE heeft het recht om éénmalig in januari van ieder jaar, op basis van het CBS Prijsindexcijfer, haar tarieven aan te passen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle door interim professional te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren.

3. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.

4. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven van HVE inclusief reiskosten woon-werkverkeer, exclusief btw en exclusief parkeerkosten.

5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt het basistarief in geval van structureel overwerk op verzoek van de opdrachtgever, verhoogd met onderstaande percentages:

a) Het basistarief wordt het eerste uur verhoogd met 0%

b) Het basistarief wordt het tweede uur verhoogd met 25%

c) Het basistarief wordt vanaf het derde uur verhoogd met 50%

d) Op zaterdagen wordt het basistarief verhoogd met 50%

e) Op zon- en feestdagen wordt het basistarief verhoogd met 100%

6. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan HVE. Na deze termijn gaat HVE ervan uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden en bijkomende kosten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om facturen van HVE te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op enig opschortings- of verrekeningsrecht.

2. Na het verstrijken van de ze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5. Opdrachtgever is in gebreke indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota, ondanks (herhaalde) aanmaning, onbetaald blijft. In dit geval behoudt HVE zich het recht voor verdere werkzaamheden op te schorten.

6. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door HVE gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6 Garanties en aansprakelijkheid

1. Ter zake van directe schade door tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is HVE slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn (toerekenbare niet nakoming). Behoudens opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van HVE voor indirecte-, gevolg- en/of bedrijfsschade altijd uitgesloten.

2. Onder directe schade wordt verstaan:

a) Schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden;

b) Kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in bijvoorbeeld machines, apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van de schade;

c) Kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, (computer)systemen of het inhuren van derden;

d) Kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude (computer)systemen en andere voorzieningen;

e) Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

f) Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

3. HVE is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met enig doen of nalaten van andere door opdrachtgever ingeschakelde leveranciers of werknemers, of door of in verband met enig doen of nalaten van door deze ingeschakelde derden.

4. Elke aanspraak tot schadevergoeding dient binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, door de opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij HVE.

5. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode een aanspraak indient en HVE daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt HVE zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen.

6. In alle gevallen waarin HVE gehouden is tot betaling van schadevergoeding is de aansprakelijkheid van HVE beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door HVE ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, dan wel is het bedrag per gebeurtenis per jaar beperkt tot de jaarlijkse vaste bijdrage ter zake van de levering waardoor in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

7. Indien HVE verzekerd is voor de schadeveroorzakende gebeurtenis, is het door of vanwege HVE te betalen schadebedrag beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren.

8. De opdrachtgever is in overeenstemming met het wettelijk aansprakelijkheidsregime aansprakelijk voor alle schade welke HVE mocht lijden als gevolg van of in verband met het niet (geheel) of gebrekkig nakomen door de opdrachtgever van haar jegens HVE ingevolge deze overeenkomst bestaande verplichtingen.

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vinden werkzaamheden in het kader van de opdracht onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever plaats. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever plaatsvinden.

10. HVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

11. HVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade. Tot indirecte schade wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.

Artikel 7 Inschakeling van derden

1. HVE is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door HVE in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever. De keuze van door HVE in te schakelen derden zal, waar gebruikelijk, mogelijk en in redelijkheid aangewezen geschieden na overleg met de opdrachtgever. HVE is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet en grove schuld van HVE.

2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat HVE ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart HVE voor schade ontstaan aan persoon of goed van HVE indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.

2. HVE vrijwaart opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door HVE verschuldigd in verband met partner van HVE die werkzaam zijn aan de werkopdracht van opdrachtgever.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berusten te allen tijde bij HVE. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van HVE, tenzij andere wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van HVE. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

2. Opdrachtgever vrijwaart HVE tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijke inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door opdrachtgever aan HVE ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10 Overmacht

1. Beide partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden welke niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van één van de partijen komt.

2. Onder overmacht zijn in ieder geval begrepen internationale conflicten, gewelddadige en gewapende acties, maatregelen van enige binnenlandse of buitenlandse overheid, maatregelen van een toezicht houdende instantie, boycotacties, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van energie niet vrij en ongestoord heeft kunnen plaatsvinden.

3. Indien HVE door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van HVE na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HVE bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

4. Indien HVE door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan twee (2) maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval maar niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring.

6. Op straffe van verval van het beroep op overmacht dient de partij die daarop een beroep wenst te doen de andere partij onverwijld, voor zover redelijkerwijs mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen van het ontstaan en de reden van de (overmacht)situatie.

Artikel 11 Wijziging wettelijke kaders

1. Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder in dit verband in ieder geval begrepen een wijziging in de huidige stand van wet- en regelgeving alsmede significante prijsontwikkelingen in de markt, waardoor ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst in haar huidige vorm niet langer is toegestaan dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden van één van of beide partijen, zullen partijen met elkaar in overleg treden omtrent een aanpassing/herziening van deze overeenkomst teneinde deze eventueel in overeenstemming te brengen met de veranderde omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk te blijven voldoen aan de overeenkomst.

2. Bij wijziging van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en overige van toepassing zijnde wettelijke en andere voorschriften kan HVE een eventuele aanpassing/wijziging van deze overeenkomst doorvoeren teneinde deze zo nodig in overeenstemming te brengen met het gewijzigde wettelijk kader, zonder daarbij de intentie van de overeenkomst te schaden. Een dergelijke aanpassing is geen aanleiding voor een voortijdige beëindiging.

Artikel 12 Beëindiging overeenkomst

1. Een opdracht eindigt door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen duur van de opdracht of bij uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd wederzijds goedvinden. In het laatste geval geschiedt de opzegging door één der partijen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.

2. Indien in de overeenkomst een termijn voor de uitvoering van de opdracht is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch, zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij opdrachtgever de betreffende interim professional(s) ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.

Artikel 13 Ontbinding

1. Elk van de partijen kan de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of niet binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning daartoe heeft plaatsgevonden.

2. Indien partijen één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, hebben partijen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

3. Het gebruik door HVE van haar bevoegdheden als in het vorige lid bedoeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid voor HVE voor eventuele daaruit ontstane schade.

4. De opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd dan na betaling aan HVE van alle op dat ogenblik aan HVE al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

5. De kosten die HVE dient te maken en verdere schade en kosten als gevolg van de ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 Overdracht van overeenkomst

1. De overeenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van een partij wordt omgezet in een andere of indien een partij haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon. Partijen kunnen zonder schriftelijke toestemming over en weer hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Beide partijen zullen zich ervoor inspannen dat informatie welke hen in het kader van de overeenkomst bereikt en waarvan zij weten althans behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, niet aan derden bekend wordt, anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij. Partijen zullen met name de in dit artikel bedoelde informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan voor behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is en zullen door hen bij de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen derden de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting opleggen.

2. Deze bepaling geldt niet voor zover (één van de) partijen wettelijk verplicht is/zijn bedoelde informatie aan een derde ter beschikking te stellen en evenmin voor wat betreft gegevens die hun ten tijde van het ter beschikking stellen reeds uit anderen hoofde op rechtmatige wijze ter kennis waren gekomen.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van HVE die direct of indirect uit het schenden van deze geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Artikel 16 Verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens

1. Partijen zijn belast alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen.

2. Opdrachtgever vrijwaart HVE voor alle aanspraken van derden die jegens HVE worden ingesteld op grond van de Wbp.

Artikel 17 Klachten

1. Eventuele klachten worden door HVE slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen 10 werkdagen dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen 10 werkdagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, HVE daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.

2. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HVE.

Artikel 18 Rechtskeuze, forumkeuze en deskundigenadvies

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen moeten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Gelderland.

3. Bij een gerezen geschil dat in het bijzonder kan worden beslecht op het niveau van deskundigheid, zullen partijen zich eerst wenden tot een ter zake deskundige, die door partijen gezamenlijk zal worden aangewezen en bekostigd. Indien partijen er niet in slagen gezamenlijk een deskundige aan te wijzen, wijzen zij beiden een eigen deskundige aan met het verzoek aan deze om samen met de deskundige van de andere partij een deskundige aan te wijzen. Met uitzondering van gegronde redenen, zullen partijen het advies van de aangewezen deskundige respecteren.

Artikel 19 Slotbepalingen

1. Indien enige bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN ADVIES VOOR DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN AAN PROJECTEN, AL DAN NIET VIA EEN ENERGIE SERVICE COMPAGNIE (ESCO), WAARIN ZIJ EEN ENTITEIT VORMT MET ANDERE DIENSTVERLENERS.

Artikel 1 De opdracht

1. De opdracht omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en de adviseur is overeengekomen.

2. De adviseur stelt deze regeling zo spoedig mogelijk ter hand aan de opdrachtgever doch doet dit uiterlijk ter gelegenheid van het ter kennis brengen van het schriftelijk concept van de opdracht.

3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen, voor zover op dat moment mogelijk en voor zover relevant, betreffende: a) de inhoud en omvang van de door de adviseur te verrichten werkzaamheden; b) het ter beschikking stellen van gegevens, waaronder een programma van eisen, door of namens de opdrachtgever aan de adviseur en, indien gegevens door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, om welke gegevens het gaat en wanneer zij ter beschikking worden gesteld, om welke gegevens het gaat en wanneer zij ter beschikking gesteld zullen worden; c) aan welke derden-adviseurs de opdrachtgever opdracht verleent en de door dezen te verrichten werkzaamheden; d) het tijdschema waarbinnen de adviseur (delen van) de opdracht vervult; e) de wijze waarop de advieskosten van de adviseur worden bepaald en welk gedeelte daarvan aan afzonderlijke fasen wordt toegerekend; f) een raming van de advieskosten uitgesplitst naar de verschillende fasen.

Artikel 2 Vooronderzoek

1. De adviseur zal een vooronderzoek verrichten: a) indien de opdrachtgever geen programma van eisen kan verstrekken dat voor de adviseur als voldoende duidelijk uitgangspunt kan dienen voor het aanvangen van de werkzaamheden; b) in alle andere gevallen waarin de adviseur dit met het oog op een behoorlijke vervulling van de opdracht wenselijk acht.

Artikel 3 Vastlegging van de opdracht

1. Acht de adviseur vervulling van de opdracht mogelijk, dan stelt de hij in overleg met de opdrachtgever een schriftelijk concept van de opdracht op, waaruit blijkt wat is besproken alsmede de toepasselijkheid van deze regeling.

2. De opdracht is tot stand gekomen wanneer de adviseur het overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel opgestelde schriftelijk heeft bevestigd, of een schriftelijk aanbod daartoe van de adviseur door de opdrachtgever binnen de geldigheidsduur van dit aanbod schriftelijk is aanvaard, of het opgestelde op andere wijze schriftelijk is bevestigd.

3. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet dat het bestaan en de inhoud van de opdracht met alle middelen kunnen worden bewezen.

Artikel 4 Werkzaamheden door anderen

1. De adviseur is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door andere te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Artikel 5 Aanstellen van meer dan een adviseur

1. Maakt de behoorlijke realisatie van het project het aanstellen van een of meer derden-adviseurs noodzakelijk, dan gaat de opdrachtgever daartoe niet over dan na overleg met de adviseur.

2. De advieskosten van de in lid 1 bedoelde derde-adviseurs worden, tenzij anders overeengekomen, door de opdrachtgever aan dezen voldaan.

3. Indien de adviseur dient samen te werken met derden-adviseurs, dan stelt de opdrachtgever vast welke participant verantwoordelijk is voor de afstemming van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs en welke participant verantwoordelijk is voor de besturing van het proces van de werkzaamheden van de verschillende adviseurs.

4. Schrijft de opdrachtgever de adviseur een persoon voor, van wie de adviseur bij de uitvoering van zijn verplichtingen gebruik dient te maken, dan legt de adviseur de voorwaarden waaronder hij en de voorgeschreven persoon voornemens zijn te contracteren voor aan de opdrachtgever, die deze goedkeurt en/of aanaardt.

Artikel 6 Aanpassingen van de opdracht

1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien: a. zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht; b. de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.

2. De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen: – relevante wijzigingen van (overheids) voorschriften of – beschikkingen; – relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht; – door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is; – Extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

3. Leidt het overleg als bedoeld in artikel 71 tot een aanpassing van de opdracht, dan kan dit leiden tot aanpassing van de advieskosten.

Artikel 7 Algemene verplichtingen van de adviseur

1. De adviseur: a. vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken; b. is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever vertrouwelijk te houden conform hetgeen omschreven staat in artikel 14 lid 1 en lis 2 van de Algemene Voorwaarden.

2. De adviseur is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan in zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten.

3. De adviseur houdt rekening met de voor de opdracht van belang zijnde publiek- en privaatrechtelijke regelgeving, waarvan het bestaan van algemene bekendheid onder adviseurs mag worden verondersteld.

4. De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.

5. De adviseur deelt schriftelijk aan de opdrachtgever mee welke natuurlijke persoon of persoenen bevoegd zijn de adviseur te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

Artikel 8 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever gedraagt zich jegens de adviseur als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van een adviseur vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de adviseur verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn op de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de adviseur voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

3. De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de adviseur daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

4. De opdrachtgever deelt schriftelijk aam de adviseur mee welke natuurlijke persoon of personen bevoegd zijn de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

5. De opdrachtgever vrijwaart de adviseur tegen aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de advieswerkzaamheden verricht uit hoofde van de opdracht aan de adviseur. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van de adviseur jegens de opdrachtgever.

 

Aldus op 14 augustus 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63712873