• Building tomorrow through smart energy solutions

Algemene Voorwaarden

Huis voor Energie BV

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, toepasselijk op alle overeenkomsten en opdrachten voor de diensten van Huis voor Energie BV, hierna “HVE”, waaronder:
a) Het leveren van advies voor duurzame energieoplossingen aan projecten, al dan niet via een Energie Service Compagnie (ESCo), waarin zij een entiteit vormt met andere dienstverleners.
b) Het implementeren van duurzame energieoplossingen, inclusief de levering van de bijbehorende producten, al dan niet via een ESCo.
c) De levering van losse producten.
d) De inkoop van energie voor zakelijk gebruik bij een platform voor duurzame energie.
e) De levering van energie aan de uiteindelijk afnemer op basis van een energieprestatieovereenkomst.

Onder deze voorwaarden worden mede verstaan de aanvullende voorwaarden per het hierboven genoemde onderdeel van de diensten van HVE, welke onlosmakelijk met deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven de algemene voorwaarden van
de partij die met HVE de overeenkomst sluit, hierna te noemen “afnemer”

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

3. Offertes en andere aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend. HVE is te allen tijde gerechtigd door haar uitgebrachte offertes en/of andere aanbiedingen in te trekken en/of te wijzigen, indien de geldigheidsduur van de offerte en/of andere aanbieding is verstreken.

4. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging tussen HVE en de afnemer en bij gebreke daarvan, doordat HVE met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de afnemer aanvangt.

5. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de afnemer kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door HVE. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de afnemer, vergoedt de afnemer aan HVE de daarmee gepaard gaande (meer)kosten.

6. Indien een afnemer een schriftelijke opdracht indient, moet deze vergezeld zijn van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

7. De afnemer verstrekt aan HVE alle benodigde gegevens die HVE nodig acht voor de correcte uitvoering van de overeenkomst of opdracht.

Algemene verplichtingen HVE

8. HVE verplicht zich voor de uitvoering van deze overeenkomst de zorg te betrachten die van een goed handelend dienstverlener mag worden verwacht.

9. HVE zorgt ervoor dat aan alle wettelijke kwalificaties wordt voldaan en dat het bedienend personeel voldoende getraind is.

10. Tenzij in de overeenkomst of opdrachtbevestiging anders is bepaald, zal HVE zorgen voor de vergunningen, die ingevolge het publiekrecht vereist zijn voor de door HVE geleverde  diensten.

Tarieven

11. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. HVE heeft het recht om éénmalig in januari van ieder jaar, op basis van het CBS Prijsindexcijfer, haar tarieven aan te passen.

12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle door interim professional te verrichten werkzaamheden door afnemer vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren.

13. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.

14. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven van HVE inclusief reiskosten woonwerkverkeer, exclusief btw en exclusief parkeerkosten.

15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt het basistarief in geval van structureel overwerk op verzoek van de afnemer, verhoogd met onderstaande percentages:

a. Het basistarief wordt het eerste uur verhoogd met 0%
b. Het basistarief wordt het tweede uur verhoogd met 25%
c. Het basistarief wordt vanaf het derde uur verhoogd met 50%
d. Op zaterdagen wordt het basistarief verhoogd met 50%
e. Op zon- en feestdagen wordt het basistarief verhoogd met 100%

16. Indien afnemer niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan HVE. Na deze termijn gaat HVE ervan uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald. Betalingsvoorwaarden en bijkomende kosten

17. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de afnemer gehouden om facturen van HVE te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Afnemer kan zich hierbij niet beroepen op enig opschortings- of verrekeningsrecht.

18. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De afnemer is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

19. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de afnemer. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

20. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd, afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

21. Afnemer is in gebreke indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota, ondanks (herhaalde) aanmaning, onbetaald blijft. In dit geval behoudt HVE zich het recht voor verdere werkzaamheden op te schorten.

22. Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door HVE gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door afnemer verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.

23. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn afnemers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke afnemers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. Garanties en aansprakelijkheid

24. Ter zake van directe schade door tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is HVE slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen aan haar schuld te wijten zijn (toerekenbare niet nakoming). Behoudens opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van HVE voor indirecte-, gevolg- en/of bedrijfsschade altijd uitgesloten.

25. Onder directe schade wordt verstaan:
a) Schade aan eigendommen van afnemer en/of derden;
b) Kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in bijvoorbeeld machines, apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van de schade;
c) Kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, (computer)systemen of het inhuren van derden;
d) Kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude (computer)systemen en andere voorzieningen;
e) Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
f) Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

26. HVE is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met enig doen of nalaten van andere door afnemer ingeschakelde leveranciers of werknemers, of door of in verband met enig doen of nalaten van door deze ingeschakelde derden.

27. Elke aanspraak tot schadevergoeding dient binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, door de afnemer schriftelijk te worden ingediend bij HVE.

28. Indien afnemer niet binnen deze periode een aanspraak indient en HVE daardoor niet tijdig in de gelegenheid wordt gesteld om de schade te inspecteren en/of te beperken, behoudt HVE zich het recht voor om de aanspraak niet verder in behandeling te nemen.

29. In alle gevallen waarin HVE gehouden is tot betaling van schadevergoeding is de aansprakelijkheid van HVE beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door HVE ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, dan wel is het bedrag per gebeurtenis per jaar beperkt tot de jaarlijkse vaste bijdrage ter zake van de levering waardoor in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

30. Indien HVE verzekerd is voor de schadeveroorzakende gebeurtenis, is het door of vanwege HVE te betalen schadebedrag beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren.

31. De afnemer is in overeenstemming met het wettelijk aansprakelijkheidsregime aansprakelijk voor alle schade welke HVE mocht lijden als gevolg van of in verband met het niet (geheel) of gebrekkig nakomen door de afnemer van haar jegens HVE ingevolge deze overeenkomst bestaande verplichtingen

32. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vinden werkzaamheden in het kader van de opdracht onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de afnemer plaats. De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van afnemer plaatsvinden.

33. HVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van afnemer tot stand zijn gekomen.

34. HVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade. Tot indirecte schade wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop.

Vrijwaring

35. Afnemer vrijwaart HVE voor schade ontstaan aan persoon of goed van HVE indien deze op locatie (het bedrijf van afnemer of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.
36. HVE vrijwaart afnemer voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door HVE verschuldigd in verband met partner van HVE die werkzaam zijn aan de werkopdracht van afnemer. Intellectuele eigendomsrechten

37. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berusten te allen tijde bij HVE. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van HVE, tenzij andere wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van HVE. Afnemer heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

38. Afnemer vrijwaart HVE tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijke inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door afnemer aan HVE ter beschikking zijn gesteld.

Overmacht

39. Beide partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden welke niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van één van de partijen komt.
40. Onder overmacht zijn in ieder geval begrepen internationale conflicten, gewelddadige en gewapende acties, maatregelen van enige binnenlandse of buitenlandse overheid,
maatregelen van een toezicht houdende instantie, boycotacties, ongevallen of een gebeurtenis waardoor het transport van energie niet vrij en ongestoord heeft kunnen
plaatsvinden.

41. Indien HVE door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van HVE na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is HVE bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de afnemer gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

42. Indien HVE door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan twee (2) maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

43. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval maar niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie en bedrijfsstoring.

44. Op straffe van verval van het beroep op overmacht dient de partij die daarop een beroep wenst te doen de andere partij onverwijld, voor zover redelijkerwijs mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen van het ontstaan en de reden van de (overmacht)situatie.

Wijziging wettelijke kaders

45. Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder in dit verband in ieder geval begrepen een wijziging in de huidige stand van wet- en regelgeving alsmede significante prijsontwikkelingen in de markt, waardoor ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst in haar huidige vorm niet langer is toegestaan dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden van één van of beide partijen, zullen partijen met elkaar in overleg treden omtrent een aanpassing/herziening van deze overeenkomst teneinde deze eventueel in
overeenstemming te brengen met de veranderde omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk te blijven voldoen aan de overeenkomst.

46. Bij wijziging van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en overige van toepassing zijnde wettelijke en andere voorschriften kan HVE een eventuele aanpassing/wijziging van deze overeenkomst doorvoeren teneinde deze zo nodig in overeenstemming te brengen met het gewijzigde wettelijk kader, zonder daarbij de intentie van de overeenkomst te schaden. Een dergelijke aanpassing is geen aanleiding voor een voortijdige beëindiging.

Beëindiging overeenkomst

47. Een opdracht eindigt door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen duur van de opdracht of bij uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd wederzijds goedvinden.

48. Indien in de overeenkomst een termijn voor de uitvoering van de opdracht is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch, zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij afnemer de betreffende interim professional(s) ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.

Ontbinding

49. Elk van de partijen kan de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of niet binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning daartoe heeft plaatsgevonden.

50. Indien partijen één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, hebben partijen het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

51. Het gebruik door HVE van haar bevoegdheden als in het vorige artikel bedoeld kan niet leiden tot aansprakelijkheid voor HVE voor eventuele daaruit ontstane schade.

52. De afnemer is slechts tot ontbinding gerechtigd dan na betaling aan HVE van alle op dat ogenblik aan HVE al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

53. De kosten die HVE dient te maken en verdere schade en kosten als gevolg van de ontbinding komen voor rekening van afnemer.

Overdracht van overeenkomst

54. De overeenkomst blijft van kracht indien de rechtsvorm van een partij wordt omgezet in een andere of indien een partij haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon. Partijen kunnen zonder schriftelijke toestemming over en weer hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet overdragen aan een derde.

Geheimhouding

55. Beide partijen zullen zich ervoor inspannen dat informatie welke hen in het kader van de overeenkomst bereikt en waarvan zij weten althans behoren te weten dat deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, niet aan derden bekend wordt, anders dan na schriftelijke toestemming van de wederpartij. Partijen zullen met name de in dit artikel bedoelde informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring verspreiden dan voor behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is en zullen door hen bij de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen derden de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting opleggen.

56. Deze bepaling geldt niet voor zover (één van de) partijen wettelijk verplicht is/zijn bedoelde informatie aan een derde ter beschikking te stellen en evenmin voor wat betreft gegevens die hun ten tijde van het ter beschikking stellen reeds uit anderen hoofde op rechtmatige wijze ter kennis waren gekomen.

57. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade van HVE die direct of indirect uit het schenden van deze geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens

58. Partijen zijn belast alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen.

59. Afnemer vrijwaart HVE voor alle aanspraken van derden die jegens HVE worden ingesteld op grond van de Wbp.

Klachten

60. Eventuele klachten worden door HVE slechts in behandeling genomen indien afnemer binnen 10 werkdagen dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen 10 werkdagen nadat afnemer het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, HVE daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.

61. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HVE.

Rechtskeuze, forumkeuze en deskundigenadvies

62. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

63. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen moeten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Gelderland.

64. Bij een gerezen geschil dat in het bijzonder kan worden beslecht op het niveau van deskundigheid, zullen partijen zich eerst wenden tot een ter zake deskundige, die door

partijen gezamenlijk zal worden aangewezen en bekostigd. Indien partijen er niet in slagen gezamenlijk een deskundige aan te wijzen, wijzen zij beiden een eigen deskundige aan met het verzoek aan deze om samen met de deskundige van de andere partij een deskundige aan te wijzen. Met uitzondering van gegronde redenen, zullen partijen het advies van de aangewezen deskundige respecteren.

Slotbepalingen

65. Indien enige bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig mocht zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN DUURZAME
ENERGIEOPLOSSINGEN, INCLUSIEF DE LEVERING VAN DE BIJBEHORENDE
PRODUCTEN, AL DAN NIET VIA EEN ESCO.
Algemene verplichtingen afnemer

66. De afnemer draagt er zorg voor dat de opstellingsruimte en de daarin of daarop aanwezige installatie van HVE, de aansluiting en verdere door HVE in het kader van de opdracht of overeenkomst aangebrachte goederen goed bereikbaar blijven.

67. Indien de aangebrachte installatie en de daarbij behorende goederen niet goed bereikbaar zijn door handelen of nalaten van de afnemer of de eigenaar van het onroerend goed, heeft HVE, na een ingebrekestelling, het recht om op kosten van de afnemer de belemmeringen voor de bereikbaarheid weg te nemen, wijzigingen in het tracé van de installatie en de aansluiting aan te brengen, dan wel een geheel nieuwe aansluiting tot stand te brengen.

68. Indien de installatie van HVE en de aansluiting in het onroerend goed structureel niet goed bereikbaar zijn, kan HVE de installatie ontmantelen, zonder dat zijn daarmee aansprakelijk wordt voor schade jegens afnemer.

69. De afnemer verleent de HVE het recht van toegang tot en betreding van het onroerend goed zodat HVE de vereiste diensten kan verlenen.

70. Indien er in het gebouw gebruikers/huurders zijn waarop de afnemer geen directe invloed heeft, zal de afnemer ervoor zorgen dat de gebruikers en huurders dit recht van toegang en betreding niet beperken.

71. De afnemer zal HVE informeren omtrent aanzienlijke en relevante wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van een individueel onroerend goed, uiterlijk 3 maanden voordat die wijzigingen worden uitgevoerd.

Het vervangen, verplaatsen en wegnemen van de installatie

72. Het vervangen, verplaatsen en wegnemen van de installatie van HVE en de aansluiting zijn voor rekening van de afnemer, indien dit:
a. geschiedt op zijn verzoek;
b. het gevolg is van zijn handelen of nalaten dan wel het handelen of nalaten van derden waarvoor op grond van de wet de aansprakelijkheid op de afnemer rust, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat dit handelen of nalaten het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen; of
c. een gevolg is van beëindiging van de overeenkomst op grond van faillissement, surseance van betaling, liquidatie van het bedrijf of beslag op het vermogen aan de zijde van HVE.

73. Door of vanwege HVE aangebrachte verzegelingen worden niet door de afnemer verbroken. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt HVE geen aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd dan ook. Afnemer is alsdan aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HVE.

74. Het normaal functioneren van de installatie en de meetinrichting van HVE of andere door HVE beheerde apparatuur wordt niet verhinderd door de afnemer.

75. Al het redelijkerwijs mogelijke wordt door afnemer gedaan om schade aan het in het onroerend goed aanwezige gedeelte van de installatie van HVE of de aansluiting te voorkomen.

76. Afnemer houdt het onroerend goed waarin de installatie is geplaatst in goede staat van onderhoud. De afnemer is verantwoordelijk voor de structurele onderhoudsmaatregelen. Hierbij gaat het om structurele en andere maatregelen genomen door de afnemer, voor eigen rekening en op zijn kosten, die gericht zijn op het onderhoud van de buitenkant van het gebouw en het onderhoud van de technische faciliteiten die in het gebouw aanwezig zijn – zo lang dit volgens deze overeenkomst geen verantwoordelijkheid van HVE is.

77. De afnemer is verplicht aan HVE de nodige medewerking te verlenen bij de uitvoering van het bepaalde in of krachtens de overeenkomst en de controle op de naleving ervan, en wel in het bijzonder door:
a. HVE zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen, in of op het in zijn perceel aanwezige gedeelte van de installatie van de afnemer respectievelijk aansluiting, inclusief de meetinrichting, en andere in het kader van de overeenkomst door HVE aangebrachte apparatuur;
b. aan personen die van een door HVE uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, te allen tijde toegang te verlenen tot het perceel, mede ten behoeve van de uitvoering van een bij of krachtens de wet op HVE rustende verplichting;
c. HVE tijdig op de hoogte te stellen van adres- c.q. (handel)naamwijzigingen.

78. Indien de afnemer geen eigenaar is van het perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen die door HVE voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen of wegnemen van het op het perceel gelegen gedeelte van de installatie van HVE dan wel de aansluiting of anderszins voor de levering noodzakelijk worden geacht, zowel ten behoeve van hemzelf als ten behoeve van derden. HVE kan verlangen dat de afnemer een schriftelijke verklaring van de eigenaar overlegt.

79. Voor zover de meetinrichting of andere onderdelen van de installatie naar de verkeersopvatting deel uitmaakt van het onroerend goed, is de afnemer bij vervreemding van het onroerend goed verplicht de dagwaarde van de installatie aan HVE te voldoen, indien de verdere leveranties met betrekking tot het onroerend goed door HVE worden beëindigd.

80. De afnemer verleent zijn volledige medewerking aan het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en voorzieningen zodat de installatie voldoet en blijft voldoen aan de publiekrechtelijke opgelegde voorschriften en vereisten.

Beperking of onderbreking van de levering

81. HVE staat in voor de continuïteit van levering van energie. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering wordt of moet worden onderbroken, zal HVE het redelijkerwijs mogelijke doen om zo spoedig mogelijk de levering te hervatten.

82. HVE kan, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade – zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing – de levering gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken.

83. HVE kan, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is, de levering gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken voor de uitvoering van onderhoud of nadere werkzaamheden. Het tijdstip en duur van de beperking of de onderbreking worden door HVE bepaald en medegedeeld, zo mogelijk na overleg met de afnemer.

84. HVE is bevoegd na voorafgaande waarschuwing – tenzij zulks om redenen van veiligheid redelijkerwijs niet mogelijk is – de aansluiting dan wel andere in het kader van de overeenkomst aangebrachte apparatuur geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te deactiveren indien en zolang in enig opzicht de overeenkomst dan wel de geldende wettelijke regelingen en voorschriften door de afnemer niet worden nagekomen.

85. De in hierboven bedoelde maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat de redenen daarvoor zijn weggenomen en de kosten van deze maatregelen en van het ongedaan maken ervan, alsmede de eventueel door HVE in verband hiermede geleden schade, door of ten behoeve van de afnemer geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van de maatregelen kan HVE nadere voorwaarden verbinden. Het voorgaande geldt indien en zolang in enig opzicht de overeenkomst dan wel de geldende wettelijke regelingen en voorschriften door de afnemer niet worden
nagekomen.

86. HVE is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gerechtvaardigde gebruik van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit hoofdstuk.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ENERGIE AAN DE
UITEINDELIJK AFNEMER OP BASIS VAN EEN ENERGIEPRESTATIEOVEREENKOMST
Beperking of onderbreking van de levering

87. HVE staat in voor de continuïteit van levering van energie. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering wordt of moet worden onderbroken, zal HVE het redelijkerwijs mogelijke doen om zo spoedig mogelijk de levering te hervatten.

88. HVE kan, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade – zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing – de levering gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken.

89. HVE kan, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk of gewenst is, de levering gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken voor de uitvoering van onderhoud of nadere werkzaamheden. Het tijdstip en duur van de beperking of de onderbreking worden door HVE bepaald en medegedeeld, zo mogelijk na overleg met de afnemer.

90. HVE is bevoegd na voorafgaande waarschuwing – tenzij zulks om redenen van veiligheid redelijkerwijs niet mogelijk is – de aansluiting dan wel andere in het kader van de overeenkomst aangebrachte apparatuur geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te deactiveren indien en zolang in enig opzicht de overeenkomst dan wel de geldende wettelijke regelingen en voorschriften door de afnemer niet worden nagekomen.

91. De in hierboven bedoelde maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat de redenen daarvoor zijn weggenomen en de kosten van deze maatregelen en van het ongedaan maken ervan, alsmede de eventueel door HVE in verband hiermede geleden schade, door of ten behoeve van de afnemer geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van de maatregelen kan HVE nadere voorwaarden verbinden. Het voorgaande geldt indien en zolang in enig opzicht de overeenkomst dan wel de geldende wettelijke regelingen en voorschriften door de afnemer niet worden
nagekomen.

92. HVE is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gerechtvaardigde gebruik van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit hoofdstuk.

 

 

Aldus op 13 maart 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
63712873