• Building tomorrow through smart energy solutions

Energielevering

Eén van de doelen van het Klimaatakkoord is een volledig CO2-vrije elektriciteitsvoorziening in het jaar 2050. Hiervoor worden actieve fossiele bronnen van elektriciteit vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Om de CO2-emissie nog verder terug te dringen, wordt de winning en het gebruik van (buitenlands) aardgas afgeschaald en worden er (onder meer) maatregelen genomen ter voorbereiding op een maximale ontsluiting van CO2 uit biogene bronnen. Het besef dat we er nog niet zijn is alom aanwezig: er is werk aan de winkel. In dat kader zien wij een groeiende behoefte van gebruikers van elektriciteit en aardgas om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van energie.

Bereken uw maandbedrag en vraag direct energie aan

Wat bieden wij?

De opwekking van energie door de verwerking van fossiele brandstoffen verliest dus terrein ten opzichte van uit decentrale bronnen opgewekte energie. De energiemarkt is in beweging. Met onze hulp speelt u slim in op deze veranderde energievoorziening. Wij geven u toegang tot een breed netwerk van deskundigen op het gebied van de gedecentraliseerde opwekking van energie en het lokaal verbruik hiervan. Inzicht in uw dagelijkse energieverbruik en de kosten, geeft ons de mogelijkheid om u een aanbieding tot de levering van energie te doen die het beste past bij uw wensen en doelstellingen. Daarbij rekenen we geen hoge en onnodige overheadkosten. Om daadwerkelijk een verschil te maken helpen wij u ook met metingen en facturatie én zorgen wij voor inzicht in en monitoring van uw energieverbruik. Op uw verzoek kunnen wij u daarnaast adviseren over maatregelen om energieverspilling te voorkomen.

Volledig ontzorgen

Natuurlijk staan wij ook voor u klaar als u energie gerelateerde vragen wilt stellen. Van dat vervelende keuzemenu en de lange wachttijden kunt u definitief afscheid nemen. Wij nemen uw vraag direct in behandeling en voorzien u zo snel mogelijk van een passend antwoord. Wij ondersteunen u onder meer bij het:

  • controleren van voorschotten;
  • corrigeren van meterstanden;
  • afrekenen van stookkosten; en,
  • signaleren van besparingen en voorkomen van energieverspilling.

Het leveren van energie

Wat leveren wij?

Wij leveren wind- en zonnestroom van eigen bodem en CO2-gecompenseerd of groen gas. In de meeste gevallen hebben wij daarvoor rechtstreeks contact met de energieproducent. Wij ontwikkelen, implementeren en exploiteren namelijk ook lokale energiesystemen voor (bestaand) vastgoed en bedrijventerreinen. Met trots presenteren wij u na afloop van elk jaar ons stroometiket. Zo kunt u precies zien waar uw energie vandaan kwam.

Elektriciteit

De elektriciteit die wij leveren is opgewekt uit wind- en/of zonne-energie. Wij zorgen ervoor dat de lokaal opgewekte energie, ook zoveel mogelijk lokaal wordt verbruikt. Onze elektriciteit is altijd te herleiden naar de bron. Wij waarborgen de traceerbaarheid van uw elektriciteit met Garanties van Oorsprong.

Windstroom

Windenergie wordt opgewekt met behulp van windturbines. Als lucht zich verplaatst van een hogedruk- naar een lagedrukgebied, ontstaat er wind. Wind brengt de rotorbladen van een turbine in beweging, waardoor de generator energie produceert. De productie vindt plaats in het bovenste gedeelte van de turbine, ook wel de gondel. De gondel is wendbaar. Zo kan de turbine altijd met de neus in de wind staan. De geografische ligging van Nederland zorgt ervoor dat windturbines de grootste bijdrage leveren aan het totaal duurzaam opgewekte energie in Nederland.

Zonnestroom

Zonne-energie is onuitputtelijk, schoon en kan worden gebruikt om stroom op te wekken en water op te warmen. Met het voortschrijden van de techniek is de opwek van zonne-energie steeds toegankelijker geworden. Nu we niet langer afhankelijk zijn van een strakblauwe hemel en uv-licht al volstaat voor de opwek van energie, is het Nederlandse klimaat prima geschikt voor de (grootschalige) installatie van opwekcapaciteit. De zonnestroom die wij aan u leveren wordt opgewekt met zonnepanelen van Nederlandse projectontwikkelaars en coöperaties.

Aardgas

Idealiter maakt u géén gebruik meer van aardgas en bestaat uw verbruik enkel uit duurzame bronnen. Bent u nog niet zover? Dan zorgen wij er in elk geval voor dat het gas dat u verbruikt, CO2-gecompenseerd of groen gas is.

CO2-gecompenseerd gas

CO2-gecompenseerd gas betekent dat uw aardgasverbruik wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen. Bomen gebruiken CO2 voor de productie van zuurstof en neutraliseren op die wijze als het ware uw gasverbruik. CO2-gecompenseerd gas is dus géén aparte gassoort. In feite wordt uw schadelijke uitstoot gewoonweg gecompenseerd.

Groen gas

Groen gas wordt niet gewonnen uit aardgas, maar komt voort uit duurzame bronnen. Voorbeelden hiervan zijn rioolslib, koeienmest en GFT-afval. Groen gas wordt altijd geproduceerd uit biologisch of organisch materiaal. Bacteriën in biogasinstallaties zetten dit materiaal om in biogas, waarna het wordt opgewaardeerd naar groen gas en ingevoed op het netwerk. Groen gas is dus wezenlijk anders dan traditioneel aardgas en CO2-gecompenseerd gas.

Aan wie leveren wij?

Wij leveren zowel energie aan kleinverbruikers als aan grootverbruikers. Bent u op zoek naar een nieuwe energieleverancier voor uw privéwoning, dan valt u onder de categorie kleinverbruiker. In de Elektriciteit- en Gaswet worden deze twee categorieën van elkaar onderscheiden op bepaalde waarden. Deze waarden kunt u terugvinden in de meterkast en op uw gasmeter.

Kleinverbruikers

Voor de Elektriciteitswet bent u een kleinverbruiker als u een aansluiting op het net hebt met een grootte van maximaal 3×80 Ampère. Voor de Gaswet bent u een kleinverbruiker als u maximaal een G25 gasmeter hebt met een doorlaatwaarde van niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur.

Grootverbruikers

Voor de Elektriciteitswet bent u een grootverbruiker als u een aansluiting op het et hebt met een grootte van meer dan 3×80 Ampère. Voor de Gaswet bent u een grootverbruiker als u een gasmeter hebt groter dan G25 met een doorlaatwaarde van meer dan 40 kubieke meter gas per uur.

Hoe contracteren wij?

De mate van uw verbruik en de manier waarop u omgaat met energie kan bepalend zijn voor de wijze waarop u wilt contracteren. Wilt u profiteren van flexibele uurtarieven óf geeft u de voorkeur aan een vast, voordelig tarief over een langere periode?

Flexibel

Bij een flexibel contract hebt u alle vrijheid om uw contract aan te passen of te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. De variabele (leverings)tarieven van de groene, lokaal opgewekte elektriciteit wijzigen elk uur. De tarieven van gas wijzigen één keer per 24 uur. Dalen de energieprijzen, dan profiteert u mee. Andersom geldt alleen wel het tegenovergestelde. Het is ook mogelijk om te starten met een flexibel contract en vervolgens over te stappen op een vast contract.

Vast

Bij een vast contract kiest u ervoor om voor een langere periode energie bij ons af nemen. Het staat u natuurlijk vrij om eerder te vertrekken dan overeengekomen, maar dan riskeert u wel een opzegboete. Wij kopen uw energie namelijk in voor de hele overeengekomen periode. De tarieven voor de levering van uw energie staan daarom vast gedurende de looptijd van uw contract. Onderdeel van het contract zijn een vast normaal- en daltarief. Het normaal tarief geldt overdag en het daltarief in de nacht en het weekend. Stijgen de energieprijzen tijdens uw contractperiode, dan bent u voordelig uit. U hebt een tijdlang geen omkijken naar uw energiecontract. Zo weet u waar u aan toe bent.